تغییر آدرس شرکت

چگونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت را تنظیم کنیم؟

آدرس شرکت چیست؟

مدارک لازم برای تغییر آدرس شرکت چیست؟

نحوه ثبت تغییر آدرس شرکت چگونه است؟

الزامات لازم برای تغییر آدرس شرکت چیست؟

آدرس شعبه شرکت چگونه ثبت می شود؟

نکات کلیدی در تغییر آدرس شرکت چیست؟

مراحل تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت چیست؟

کد پستی آدرس جدید شرکت چگونه در سامانه اداره ثبت شرکت ها استعلام می شود؟

آیا شرکت می تواند یک آدرس خارج از کشور داشته باشد؟

 تعریف آدرس شرکت

 آدرس یا نشانی یا اقامتگاه موسسین شرکت از منظر قانونی در بدو تاسیس و ثبت شرکت دراساسنامه شرکت ذکر می شود. آدرس شرکت باید آدرس یک ساختمان اداری باشد ولی اداری بودن آن در زمان ثبت شرکت الزامی نیست.


مشاوره رایگان برای تنظیم صورتجلسه تغییرآدرس شرکت با مشاورثبت آنلایناز زمان ثبت تا دو ماه پس از آن برای تعیین یک مکان اداری فرصت باقی است زیرا در این بازه زمانی باید برای تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی برای شرکت های سهامی  اقدام نمود که یکی از الزامات آن ارائه سند یا اجاره نامه یک مکان اداری است .


شایان ذکر است تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی جدیدا در اداره کل شرکت ها و موسسات غیر تجاری برای شرکت با مسئولیت محدود هم زمان و در بدو تاسیس صورت می گیرد


قانون گذار آدرس ثبت شده را به عنوان نشانی معتبر شرکت می شناسد؛ بنابراین تغییر آدرس شرکت یا افتتاح شعبه های جدید را باید طی یک صورتجلسه تغییر آدرس به مراجع ذیربط اطلاع داد.
 بسیار پیش می آید که بعد از ثبت شرکت ممکن است که تصمیم بر تغییر آدرس شرکت بگیرید. اتخاذ چنین تصمیمی بر عهده مجمع فوق العاده عمومی است. البته چنانچه در اساسنامه شرکت ذکر شده باشدمی توان اجازه تغییر آدرس و ثبت شعبه های جدید را به هیئت مدیره سپرد.

 تغییر آدرس

راهنمای صورتجلسه تغییر آدرس شرکت

 جهت تغییر آدرس شرکت باید کلیه شرکا و سهام داران شرکت این تصمیم را در قالب یک صورتجلسه مکتوب اعلام نمایند. بدین صورت که سهامدارن شرکت ( شرکت سهامی خاص) و شرکا ( در شرکت مسئولیت محدود)  با تشکیل مجمع عمومی بطور فوق العاده تغییر آدرس شرکت را بررسی و نصبت به تغییر آن اتخاذ تصمیم می نمایند و صورتجلسه تغییر آدرس شرکت را مکتوب نموده و همگی ذیل آن را امضا و ممهور به مهر شرکت می نمایند.
نکته: در صورتی که در بند ۳ اساسنامه اختیار تغییر آدرس شرکت به هیئت مدیره داده شده باشد، این امر می تواند توسط تصمیم هیئت مدیره نیز انجام گیرد.

مدارک لازم برای تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت

تصویر مدارک شناسایی کلیه اعضای شرکت اعم از هیئت مدیره و سهامداران
تصویر روزنامه تاسیس شرکت
تصویر آگهی تاسیس شرکت
آگهی آخرین تغییرات

مراحل تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت

تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده با حضور کلیه یا اکثریت سهامدارن شرکت (در صورت حضور اکثریت سهامداران می بایست تشریفات دعوت وفق اساسنامه رعایت شود)
آماده نمودن صورتجلسه تغییر آدرس شرکت
امضا کلیه صفحات صورتجلسه توسط حاضرین
ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت در سامانه اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری  به آدرس   https://sherkat.ssaa.ir/    و دریافت کد رهگیری
ارسال مدارک فیزیکی وبرگه تاییدیه سامانه شامل کدرهگیری از طریق دفاتر پستی به اداره کل ثبت شرکت ها  و موسسات غیر تجاری توسط باجه های پستی منتخب
دریافت پیش نویس آگهی تغییر آدرس
مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و امضای پیش نویس آگهی و پرداخت حق الثبت (در صورت امکان حضور توسط وکیل صورت می پذیرد)
انتشار آگهی تغییر آدرس شرکت در روزنامه رسمی کشور

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص متضمن اجرای شرایط فوق بوده وباید مجمع عمومی به طور فوق العاده  تشکیل گردد.
برای تغییر آدرس شرکت سهامی خاص باید علاوه بر تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت و امضا هیات ریسه مجمع و هیئت مدیره، سهامداران شرکت یک لیست جداگانه که در آن میزان سهامشان قید شده است را امضا نمایند و همراه صورتجلسه به اداره ثبت ارسال کنند.

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

برای تغییر آدرس در شرکت مسئولیت محدود به همان ترتیب فوق الذکر عمل نموده شرکت  نیازمند تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده است با این تفاوت که در تنظیم صورتجلسات نیاز به امضا لیست جداگانه سهامداران در برگه ای جداگانه نیست.

چند نکته مهم برای تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت

صورتجلسه تغییر آدرس شرکت باید روی سربرگ شرکت و با مهر شرکت باشد
صورتجلسه تغییر آدرس شرکت در دو نسخه با کلیه امضا ها صورت می پذیرد
اگر فقط به دلیل تغییر کد پستی مشکلی پیش آمده است باز هم برای تغییر کد پستی نیازمند یک صورتجلسه تغییر و یا اصلاح آدرس شرکت هستید.
در تغییر آدرس شرکت سهامی خاص، سهامدارن باید لیست سهام و میزان آن را در سربرگ شرکت به طور جداگانه درج و امضا نمایند.
کلیه صفحات صورتجلسات باید حتما به امضا اعضا برسد حتی اگر یک نام به برگه دوم صورتجلسه به دلیل کمبود جدا انتقال داده شده است.


مشاوره رایگان برای تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت ها با مشاور ثبت آنلاین 


 

چاپ  ایمیل