تغییر حق امضا در شرکت

چگونه صورتجلسه تغییر امضا را تنظیم کنیم؟

تغییر حق امضاء چیست؟

مدارک لازم برای تغییر حق امضاء کدام است؟

نحوه ثبت تغییرامضای صاحبان شرکت چگونه است؟

الزامات لازم برای تغییر امضای مدیران شرکت چیست؟

تغییر امضای مدیران شرکت چگونه ثبت می شود؟

نکات کلیدی در تغییر حق امضای شرکای شرکت چیست؟

مراحل تنظیم صورتجلسه تغییرامضاء چیست؟

آیا  اسناد شرکت می تواند با امضای یکی ازاعضای هییت مدیره که صاحب سهام نیست رسمیت داشته باشد؟


مشاوره رایگان برای تنظیم صورتجلسه تغییر امضا با مشاور ثبت آنلاین


حق امضا مجاز شرکت 

در بدو تاسیس شرکت، قانون گذار الزام به تعیین حق امضای اسناد و اوراق بهادار شرکت می نماید.در جلسه هیئت مدیره ، افرادی به عنوان افراد مجاز به حق امضا تعیین می شوند که می توانند تمامی چک ها ، سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار واسناد رسمی شرکت را امضا کنند.

تعداد افراد مجاز به حق امضا  می تواند از یک نفر تا چند نفر متغیرباشد، حق امضا از دو بخش تشکیل می شود: یک بخش برای امضای چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و بخش دیگر برای امضای اوراق عادی و اداری است.
 اعضای هیئت مدیره می توانند در دو بخش حق امضا را به یک نفر بدهند و یا در هر بخش یک نفر این حق را داشته باشد و حتی این امکان وجود دارد که در یک بخش و یا دو بخش حق امضا برای دو نفر باشد که متفقاَ امضا کنند.
اعضای هیئت مدیره باید بر روی حق امضا مجاز شرکت با هم به توافق برسند. لازم به ذکر است که حق امضا مجاز شرکت باید هم در صورتجلسه موسس و هم در اوراق شرکت آورده شود و تمام اعضای هیئت مدیره باید آن را امضا کنند. کلیه این اطلاعات در اساسنامه شرکت قید می شود.

تغییر حق امضا مجاز شرکت

پس ازانجام مرحله ثبت شرکت، می توان در هر زمان هر نوع تغییرات و تصمیماتی مانند تغییر در حق امضا را انجام داد.
 تمامی تغییرات باید دراداره ثبت شرکتها منعکس گردد و در سامانه تغییرات مربوط درج شود و در نهایت برای آن روزنامه رسمی صادرگردد . تغییر حق امضا مجاز شرکت با تصمیم سهامداران و یا اعضای هیئت مدیره در شرکت انجام می شود.
در صورتی که سهامداران و اعضای شرکت به این نتیجه برسند که باید حق امضا مجاز تغییر کند، باید در مجمع عمومی فوق العاده یا جلسه هیئت مدیره صورتجلسه ای تنظیم شود وعنوان دستور جلسه تغییر وضعیت حق باشد.
بنابراین بعد از ثبت شرکت ، اعضای هیئت مدیره می توانند با تنظیم صورتجلسه ای مبنی بر تغییر وضعیت حق امضا این مسئولیت را به فرد دیگری از اعضا واگذارکنند و یا برای تمدید حق امضا، صورتجلسه تنظیم نمایند.

تغییر امضا

مدارک مورد نیاز برای تغییر حق امضای مجاز شرکت

 کپی آگهی تاسیس
کپی روزنامه رسمی
کپی مدارک شناسایی تمامی اعضا
کپی آگهی آخرین تغییرات ( در صورت انجام  تغییرات قبلی در شرکت )
مراحل تغییر حق امضای مجاز شرکت
برای ثبت تغییرات در حق امضا مجاز شرکت، پساز تنظیم صورتجلسه ، باید وارد سامانه اداره ثبت شرکتها شده و اطلاعات خواسته شده را در سامانه تکمیل نمود و بعد پس از امضای صورتجلسه تنظیم شده توسط اعضای هیئت مدیره مدارک فیزیکی را از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال نمود.

مراحل تغییر حق امضای مجاز شرکت

تنظیم صورتجلسه در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  یا هیئت مدیره شرکت
مراجعه به سایت اداره کل ثبت شرکت هاوموسسات غیر تجاری به آدرس   https://sherkat.ssaa.ir/  و تکمیل مدارک در سامانه
دریافت کد رهگیری
 ارسال مدارک شامل مدارک ثبتی به همراه روزنامه های تغییرات و تاسیس از طریق پست به اداره کل ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری
درج بارکد پستی در سیستم که معمولا در شرکت پست صورت می پذیرد
تایید نهایی و صدور پیش آگهی تغییرات
انتشار آگهی روزنامه رسمی


مشاوره تلفنی و آنلاین رایگان با مشاور ثبت آنلاین


 

چاپ  ایمیل