تغییرموضوع شرکت

آیا تغییر موضوع فعالیت شرکت ممکن است؟

تغییرموضوع شرکت چیست؟

مدارک لازم برای تغییرموضوع شرکت چیست؟

نحوه ثبت تغییرموضوع شرکت چگونه است؟

الزامات لازم برای تغییر موضوع شرکت چیست؟

آیا شعبه شرکت می تواند موضوعی جداگانه از فعالیت شرکت داشته باشد؟

مجوزهای لازم برای تغییر موضوع شرکت کدامند؟

مراحل تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت چیست؟

موضوع فعالیت جدید شرکت چگونه در سامانه اداره ثبت شرکت ها استعلام می شود؟

 


مشاوره رایگان تلفنی و آنلاین برای تنظیم صورتجلسات تغییرات شرکت با مشاور ثبت آنلاین


تعریف موضوع فعالیت شرکت

شرح موارد کاری شرکت  سهامی یا شرکت مسئولیت محدود و یا موسسه غیرتجاری ، یا موضوع فعالیت هایی که در بدو تاسیس شرکت در اساسنامه درج می گردد نشان دهنده موضوع فعالیت یک شرکت است .
قانون گذار الزام نموده است تا موضوع شرکت صراحتا در اساسنامه قید گردد .

در برخی موارد ممکن است بعد از انتخاب موضوع فعالیت شرکت نظر اعضای هیئت مدیره و شرکای شرکت تغییر کند و بخواهند آن را تغییر د اده و یا الحاقیاتی به موضوع شرکت داشته باشند.

 نحوه تغییر موضوع فعالیت شرکت

برای تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع شرکت جلسه ای  تحت عنوان مجمع عمومی فوق العاده متشکل از اعضای تمامی سهامداران تشکیل می گردد.
برای تمامی تغییرات شرکت  که در مورد  فعالیت و تجارت صورت می گیرد به وسیله مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می شود .
برخی از موضوعات فعالیت شرکتها متضمن دریافت مجوز از مراجع ذیربط است.
تفاوت تغییر موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص و  تغییر موضوع فعالیت شرکت مسئولیت محدود
تفاوت تغییر موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص و تغییر موضوع فعالیت شرکت مسئولیت محدود در مراحل اعمال آن می باشد که به شرح زیر است :

تغییر موضوع شرکت

مراحل تغییر موضوع  شرکت سهامی خاص

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط اعضای هیئت مدیره
اخذ مجوز برای تغییر موضوع شرکت
ارائه نسخه اصلی صورتجلسه
تهیه لیستی از حاضرین در جلسه که عمدتا سهامداران شرکت سهامی هستند .
چاپ آگهی دعوت در روزنامه کثیر الانتشار انتخابی شرکت برای مجمع عمومی فوق العاده آگهی
این آگهی نیز برای تغییر موضوع فعالیت باید در کنار دیگر مدارک وجود داشته باشد .
ارائه مجوز اخذ شده برای تغییر موضوع فعالیت شرکت به اداره ثبت شرکت ها

مراحل تغییر موضوع شرکت مسئولیت محدود

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط سهامداران به همراه قید میزان سهم هر یک
اخذ مجوز برای تغییر موضوع شرکت برای موضوعات خاص که نیازمند مجوزهستند
استعلام گیری و تحویل آن به مراجع ذیصلاح
دریافت پاسخ استعلام در زمان تعیین شده
تهیه نسخه ی اصلی صورتجلسه و پاسخ استعلام گیری
امضای دفاتر ثبت به وسیله ی متقاضی
ارسال مدارک شامل مدارک ثبتی به همراه روزنامه های تغییرات و تاسیس از طریق باجه های منتخب پستی به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
درج بارکد پستی در سیستم که معمولا در شرکت پست صورت می پذیرد
تایید نهایی و صدور پیش آگهی تغییرات
انتشار آگهی روزنامه رسمی


قبل از انجام تغییرموضوع شرکت برای مشاوره رایگان با مشاور ثبت آنلاین تماس بگیرید


 

چاپ  ایمیل