ورود و خروج شرکای شرکت

ورود و خروج شرکای شرکت چگونه انجام می شود؟

خروج شریک چگونه امکان پذیر می گردد؟

مدارک لازم برای ورود و یا خروج شرکای شرکت چیست؟

نحوه ثبت صورتجلسه ورود و خروج شرکای شرکت چگونه است؟

الزامات لازم برای تغییرشرکای شرکت چیست؟

تفاوت تغییر نفرات در شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص در چیست؟

نکات کلیدی در تغییرهییت مدیره شرکت چیست؟

مراحل تنظیم صورتجلسه تغییر سهامداران شرکت چگونه است؟

وضعیت سهامداران و شرکای دیگر با ورود یا خروج نفرات چه تغییری می کند؟

 شرکت  با آرای چند درصد از شرکا و اعضای هییت مدیره می تواند تغییر شریک داشته باشد؟


مشاوره رایگان برای تنظیم صورتجلسات ورود و خروج شرکای شرکت با مشاور ثبت آنلاین


الزامات قانونی برای  ورود و خروج سهامداران و شرکای شرکت

قانون گذار در قانون تجارت الزام نموده است که شرکا حق واگذاری حق سرمایه و سهم خود را بدیگری ندارند مگر با رضایت سایر شرکا و در صورت رضایت  تمام شرکابرای خروج شریک باید نوع مبادله سرمایه مابین شرکا مشخص گردد که این امر در شرکتهای سهامی و مسئولیت محدود متفاوت است.

ورود و خروج شرکا یااعضای هرشرکت اعم از  شرکت سهامی یا شرکت مسئولیت محدود به دلایلی صورت می گیرد که می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
_اضافه شدن شخص جدید به شرکا
_جا بجایی فرد یا افرادی از مجموعه با افراد یا فردی دیگر
_انصراف احدی از شرکا برای ادامه کار با شرکت و...
خروج احدی از شرکاء
در تمامی شرکتها و مؤسسات اعم از مسؤلیت محدود، تضامنی، تعاونی  به غیر از شرکتهای سهامی  اعم از شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص در صورتی که احدی از شرکا مایل به همکاری  با شرکت نباشد طی تشریفاتی خروج و یا کاهش سرمایه آنها انجام می گیرد.
برای خروج و  یا کاهش سرمایه علاوه بر سایر سهامداران یا شرکاء باید آن شخص مورد نظر نیز حتماَ رضایت به خروج و یا کاهش سرمایه خود را داشته باشد و بدون رضایت کتبی ایشان ( امضاء صورتجلسه و اوراق) مابقی اعضاء قادر به انجام این کار نخواهند بود.

ورود و خروج شرکای شرکت

ورود شریک جدید 

ورود شریک جدید طی صورتجلسه مجمع  انجام می گردد:
ورود شریک از طریق افزایش سرمایه شرکت
ورود شریک از طریق واگذاری سهام مابقی سهامداران
زمان ورود شریک جدید به شرکت باید نوع مبادله ی سرمایه ای بین شرکا مشخص گردد و این مبادله ممکن است به دو حالت صورت پذیرد:
1_ مبادله ی شریک جدید با شرکای قدیمی که این نوع مبادله، مبادله ی بین اشخاص حقیقی است.
2_ مبادله ی شریک جدید با شرکترکه این نوع مبادله، مبادله ی بین شخص حقیقی ( شریک جدید ) با شخص حقوقی ( شرکت) است که موجب افزایش سرمایه می شود و می تواند در قالب یکی از حالت های زیر باشد:
-ورود شریک جدید با فرض پرداخت مبلغی معادل سرمایه ی تعیین شده
-ورود شریک جدید با فرض پرداخت مبلغی بیشتر از سرمایه ی تعیین شده
-ورود شریک جدید با فرض پرداخت کمتر از سرمایه ی تعیین شده
-ورود شریک جدید با تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی های شرکت

خروج شریک از شرکت

 همانطور که قبلا اشاره گردید در شرکت تضامنی،طبق قانون تجارت هیچ کدام از شرکا حق ندارند بدون رضایت سایر شرکا سهم خود را به دیگری واگذارکنند و از شرکت خارج شوند مگر به رضایت تمامی شرکا.
در این نوع شرکت خروج شریک امری عادی و معمولی به حساب نمی آید.زیرا در شرکت تضامنی شخصیت و اعتبار شرکا اهمیت زیادی دارد. ممکن است خروج یکی از شرکا تأثیر مهمی در ادامه ی فعالیت شرکت داشته باشد.
در بحث خروج شریک قبل ورود شریک باید نوع مبادله ی سرمایه بین شرکا تعیین شود:
الف) واگذاری سرمایه توسط شریک خروجی به شرکای دیگر با شریک جدید:
این مبادله ی سرمایه بین اشخاص حقیقی می باشد و با مبلغ ریالی مبادله کاری نداشته فقط با ارزش دفتری سرمایه مبادله شده رویدادها ثبت می شود.
ب) اگر سهم الشرکه خروجی از محل دارایی های شرکت پرداخته شود:
این نوع مبادله، مبادله ی اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی بوده و هم ارزش ریالی مبادله و هم ارزش دفتری سرمایه ملاک ثبت حسابداری است که می تواند در یکی از حالات زیر باشد:
_خروج شریک با فرض پرداخت مبلغی معادل سرمایه
-خروج شریک بافرض پرداخت مبلغی کمتر از سرمایه
-خروج شریک با فرض پرداخت مبلغی بیشتر از سرمایه
-خروج شریک با تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی های شرکت
ورود و خروج شریک در شرکتهای با مسؤلیت محدود
ورود و خروج شریک در این شرکتها به دو صورت است:
الف-ورود و خروج شرکا از طریق نقل و انتقال سهم الشرکه:
_تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه
_مراجعه به یکی از دفترخانه های اسناد رسمی و اخذ صلح نامه
_پس از طی مراحل فوق،برای اخذ صلح نامه باید استعلام هایی توسط دفترخانه از اداره ثبت شرکتها و دارایی انجام پذیرد
_ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها
ب-ورود و خروج شریک از طریق صورتجلسات افزایش و کاهش سرمایه:
_ ورودوخروج شرکا زمانی انجام می گیرد که سرمایه ورود و خروج کند
_ در این صورت باید شخص جدید را جزو شرکای  جدید آورده وصورتجلسه افزایش سرمایه تنظیم نمود.
_ در صورتجلسه کاهش سرمایه نسبت به خروج شریک اقدام کرد.
ورود و خروج شریک در مؤسسات غیر تجاری
شرایط مربوط به ورود و خروج شریک در این مؤسسات مانند مسؤلیت محدود است.
ورود وخروج شریک در شرکتهای سهامی خاص
_ در این شرکتها ورود شریک همراه با افزایش سرمایه امکان پذیر است.
_ خروج شریک و کاهش سرمایه وجود ندارد.
_ تنها راه ورود و خروج سهامداران شرکتهای سهامی خاص به صورت نقل و انتقال سهام است.
مدارک مورد نیاز جهت ورود و خروج شرکا
_ مدارک شناسایی  کلیه ی اعضای شرکت.
_ تنظیم صورتجلسه در سر برگ شرکت
_ ارایه مدارک شناسایی مربوط به شرکت
_ حضور کلیه شرکا در جلسه
_ مهر شرکت و سایر مدارک تکمیلی بر حسب مورد


مشاوره رایگان برای محاسبات و تنظیم صورتجلسه ورود و خروج سهامداران و شرکای شرکت با مشاور ثبت آنلاین


 

چاپ  ایمیل