کارت بازرگانی

نحوه دریافت کارت بازرگانی

کارت بازرگانی چیست؟

چه کسانی الزام به دریافت کارت بازرگانی دارند؟

آیا اشخاص حقیقی هم می توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند؟

تغییرات جدید برای دریافت کارت بازرگانی چیست؟

مدارک لازم برای دریافت کارت بازرگانی چیست؟

کارت بازرگانی چه مدت اعتبار دارد؟

نحوه تمدید کارت بازرگانی چگونه است؟

 ورود به سامانه كارت هوشمند


 بازرگانانی كه برای نخستين بار می خواهند كارت عضويت و بازرگانی دريافت كنند بايد از طريق سايت https://ntsw.ir/ وارد شده و درخواست كارت بازرگانی و عضويت نمایند


سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند


مشاوره رایگان برای دریافت کارت بازرگانی با مشاور ثبت آنلاین


آیین نامه اولیه کارت بازرگانی

 قانون گذار  در سامانه مرکز پژوهشهای شورای اسلامی  آیین نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی را این گونه مقرر نموده است:

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1358.9.24 بنا به پیشنهاد شماره21008 مورخ 1358.8.15 وزارت بازرگانی مقررات و‌آیین‌نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

سامانه یکپارچه کارت بازرگانی


آدرس سامانه کارت هوشمند بازرگانی    https://cscs.chambertrust.ir/


‌ماده یک - اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی و صنعتی و معدنی وخدمات مربوطه اشتغال دارند می‌توانند با رعایت شرایط‌زیر و با در دست داشتن کارت عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تقاضای صدور کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل‌بازرگانی در شهرستان ها نمایند.

اشخاص حقیقی

1 - داشتن حداقل 24 سال تمام
2 - داشتن محل کسب
3 - داشتن حداقل سه سال سابقه کار در امور بازرگانی یا داشتن مدارک تحصیلی در رشته
تجارت با ارائه مدرک مثبته که به گواهی اتاق بازرگانی و‌صنایع و معادن ایران رسیده باشد.
4 - آشنایی به ضوابط و مقررات گمرکی، پولی، مالی و اداری کشور و مقررات تجارت خارجی
5 - داشتن صلاحیت مالی، اخلاقی و اجتماعی با تأیید یکی از بانکهای طرف معامله و ارائه برگ عدم سوء پیشینه
6 - دارا بودن سرمایه مناسب با رشته فعالیت و یا داشتن سرمایه و اعتبار بانکی.
7 - داشتن دفاتر پلمب شده و ارائه اظهارنامه ثبتی.
8 - سپردن تعهد در مورد تبعیت از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت کامل ضوابطی که در مواقع خاص از طرف دولت و یا وزارت بازرگانی از‌لحاظ تعیین خط مشی سیاست بازرگانی و ممنوعیت ورود و صدور کالا اعلام گردد.
9 - سپردن تعهد مبنی بر استفاده سالم امور تجاری از کارت بازرگانی.
10 - ارائه رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال قبل برای متقاضیان تمدید کارت بازرگانی.*
*>>‌پاورقی: به موجب تصویبنامه‌ای که در تاریخ 59.4.25 به تصویب شورای انقلاب
رسیده و در صفحه 359 این مجموعه درج شده است، بند 10‌اصلاح شده است.<<
11 - در صورت تخلف هر یک از شرایط فوق و ارائه اسناد خلاف واقع، کارت بازرگانی دارنده آن ابطال و مراتب به سازمانهای ذیربط اعلام خواهد شد.

 اشخاص حقوقی:

‌ماده 2 - شرکتها و اتحادیه‌ها و سندیکاها و شوراهای صنفی و مؤسسات تولیدی که درایران به ثبت رسیده‌اند و به امور بازرگانی و تجارت خارجی‌اشتغال دارند با رعایت شرایط زیر می‌توانند تقاضای کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل بازرگانی در شهرستانها بنمایند.
1 - شرکتهای متقاضی کارت بازرگانی باید دارای شرایط مندرج در قسمت الف باشند.
‌تبصره 1 - ارائه پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع ذیصلاح برای اتباع خارجی.
‌تبصره 2 - تأیید صلاحیت مدیران خارجی از طریق سفارتخانه کشور متبوعشان.
‌تبصره 3 - در صورتی برای مدیران عامل شرکتهای خارجی که در ایران به ثبت رسیده‌اند کارت بازرگانی صادر می‌شود که متقابلاً کشور متبوع آنان این‌حق را برای ایرانیان محفوظ بدارد.
‌ماده 3 - مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده برای متقاضیان کارت بازرگانی در اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن ایران تنظیم و برای رسیدگی نهایی به‌وزارت بازرگانی ارسال می‌شود.
‌تبصره - متقاضی موظف است ظرف مدت یک ماه مدرک موردی نیاز را تکمیل نماید در غیر این صورت درخواست متقاضی کان‌لم‌یکن تلقی‌می‌شود.
‌ماده 4 - مدت اعتبار کارت بازرگانی 5 سال از تاریخ صدور می‌باشد مشروط بر این که همه ساله عضویت دارنده کارت از طرف اتاق بازرگانی و‌صنایع و معادن نیز تأیید و به وزارت بازرگانی اعلام شود.
‌ماده 5 - در صورت تشخیص عدم صلاحیت دارنده کارت اعم از حقیقی و حقوقی از تمدیدکارت بازرگانی خودداری و در صورت لزوم از ادامه‌فعالیت آنان نیز جلوگیری خواهد شد.
‌ماده 6 - هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از یک کارت بازرگانی داشته باشد و اگر بخواهد از شهرستان دیگری تقاضای کارت نماید قبلاً‌باید کارت خود را در محلی که کارت صادر شده است باطل نماید.
‌تبصره 1 - در صورتی که متقاضی در شهرستانی باشد که اداره کل بازرگانی در آن شهرستان نباشد مدارک مورد نیاز را رأساً و یا طریق فرمانداری به‌نزدیکترین محل اداره کل بازرگانی ارسال خواهد نمود.
‌تبصره 2 - شرکتهای تولیدی که در شهرستانها دارای مدیر شعبه مستقل باشند مدیر شعبه مستقل می‌تواند درخواست کارت بازرگانی نماید.
‌ماده 7 - اشخاص زیر نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت دارند:
‌الف - اشخاصی که به علت ارتکاب به جنحه جنایت به موجب حکم قطعی از مراجع قضایی از تمام و یا پاره‌ای از حقوق اجتماعی محروم گردیده‌اند.
ب - ورشکستان به تقصیر - و تقلب و همچنین ورشکستگان در حال موقت که امور آن تصفیه نشده باشد.
ج - افرادی که مشهور به فساد اخلاق و سوء استفاده باشند.
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379.11.12 بنا به پیشنهاد شماره 1.19800 مورخ 25/12/1377وزارت بازرگانی و به استناد ماده(23) قانون مقررات‌صادرات و واردات مصوب 1372- اصلاحیه ای را تصویب نمود که شرح تفصیلی آن در سامانه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با آدرس لینک ذیل قابل مطالعه است.

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/121061

کارت بازرگانی چیست ؟

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی اجازه میدهد که به امر واردات و صادرات کاال بصورت تجاری اقدام کند این مجوز از سوی اتاقهای بازرگانی و تعاون صادر و به تاییدوزارت صنعت، معدن و تجارت میرسد.
 تذکر1 -اشخاصی که دارای کارت بازرگانی هستند عضویت اتاق بازرگانی را نیز دارند و میتوانند از مزایای عضویت در اتاق و خدمات آن استفاده کنند.
 تذکر2-کلیـه اشـخاص و شـرکتهایی کـه پروانـه بهره بـرداری، کارت شناسـایی کارگاه و یـا گواهـی فعالیـت صنعتـی معتبـر از یکـی از وزارتخانه های تولیدی داشـته باشـند میتوانند برای صـدور و یا تمدید کارت بازرگانـی بـا اعتبـار بیش از یکسـال تا پنج سـال درخواسـت بدهند.

قوانین مرتبط با کارت بازرگانی

 ماده3 قانون مقررات صادرات و واردات:
 مبادرت به امر صادرات و واردات کاال به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی صادر و به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت میرسد.
ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات:
 این ماده به جزئیات و شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی و مدارک مورد نیاز می پردازد
.

ماده186 قانون مالیاتهای مستقیم:

صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 ماده37 قانون تامین اجتماعی:

 هنگام نقل و انتقال عينيا منافع موسسات و كارگاه های مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعی شرطی، رهنی، صلح، حقوق يا اجاره باشد و اعماز اين كه انتقال به طور رسمي يا غيررسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذاركننده استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف15روز از تاريخ ورود برگ استعلا م به دفتر سازمان پاسخي به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد كرد. در صورتي‌كه بنا به اعلام سازمان واگذاركننده بدهی داشته باشد ميتواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اين كه پرداخت بدهی حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي به ميزان حق بيمه ساقط كند.
در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال دهنده‌‌ و انتقال گيرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئوليت تضامنی خواهند بود. وزارت خانه ها و موسسات و شركتهای دولتي همچنين شهرداری ها واتاق های اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضای تجديد پروانه كسب يا هر نوع فعاليت ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضی مطالبه نمايند. در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه است.

ماده64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1384

 ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی  هستند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تایید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند.
برگرفته از : آموزش عمومی و توجیهی کارت بازرگانی- اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی تهران


قبل از اقدام به دریافت کارت بازرگانی بصورت رایگان با مشاوران مجرب مشاورثبت آنلاین مشورت فرمایید


دانلود رایگان مدارک مورد نیاز کارت بازرگانی

بر گرفته از سایت : اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی تهران. 

چاپ  ایمیل