رتبه شورای عالی انفورماتیک

نحوه اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک

صلاحیت شرکت های انفورماتیک چگونه احراز می گردد؟

متن موضوع فعالیت شرکت انفورماتیک باید چگونه باشد تا رتبه انفورماتیک دریافت نماید؟

مدارک لازم برای دریافت رتبه انفورماتیک چیست؟

رتبه انفورماتیک چگونه تمدید می گردد؟

سامانه ساجات چیست؟

 مرجع صدور گواهی نامه انفورماتیک کجاست؟


مشاوره رایگان برای دریافت رتبه شورای عالی انفورماتیک با مشاور ثبت آنلاین


صدور گواهی رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک

 قانون گذار سازمان برنامه و بودجه کشور با زیر گروه تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی را مرجع صدور رتبه بندی برای شرکت های انفورماتیکی قرار داده است.

تعریف رتبه بندی شرکت ها

رتبه بندی شرکتها شامل مجموعه ای از  معیارها و استاندارد هاجهت تعیین سطح صلاحیت شرکت ها بوده و رتبه بندی می تواند معرف سطح کیفیت و کمیت محصولات یا خدمات یک شرکت باشد. شرکت ها برای شرکت در مناقصه ها یا مزایده های دولتی و بستن قرارداد مستلزم اخذ رتبه یا گرید هستند. شرکت های انفورماتیکی نیز  برای اجرای پروژه ها در زمینه فناوری اطلاعات باید بر اساس موضوع فعالیت و نحوه عملکرد ،رتبه  شورای عالی انفورماتیک ،شایسته خود را دریافت نمایند.

شرایط دریافت رتبه  شورای عالی انفورماتیک

1-موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه یا بر اساس آگهی آخرین تغییرات ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و روزنامه رسمی باید فناوری اطلاعات و یا همان حوزه انفورماتیک یا IT باشد.
2- وضعیت اظهار نامه مالیاتی شرکت برای سال قبل مشخص باشد.
3- لیست سه ماه آخر بیمه موجود باشد.
4- مدیر عامل شرکت باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های برق یا علوم پایه فیزیک، آمار یا ریاضی باشد.
چنانچه مدرک تحصیلی مدیر عامل شرکت دیپلم یا کاردانی باشد ملزم به ارائه مدارک مبتنی بر سابقه کار در امور کامپیوتری است که یکی از شاخص ها لیست بیمه رد شده طی سالیان گذشته در شرکت هایی با زمینه فعالیت انفورماتیک است. تمام وقت بودن مدیرعامل نیز ضروری است.
5- علاوه بر مدیر عامل شرکت باید حداقل دو کارشناس تمام وقت با مدرک حداقل کارشناسی در یکی از رشته های  مرتبط مذکور باشد.
مدارک لازم جهت دریافت رتبه شورای عالی انفورماتیک
مدارک شناسایی، مدارک تحصیلی و عکس پرسنلی مدیرعامل
لیست بیمه دو سال اخیر مربوط به مدیرعامل و کارشناسان و لیست بیمه سه ماه آخر پرسنل شرکت
روزنامه تاسیس و روزنامه آخرین تغییرات شرکت
اظهارنامه مالیاتی دو سال اخیر شرکت
برگ قطعی عملکرد مالیاتی شرکت در دوسال اخیر
تعهدنامه مبنی بر رعایت مقررات قید شده در سر برگ شرکت که باید ممهور به مهر شرکت و امضای مدیر عامل باشد.
درخواست کتبی مبنی بر اخذ رتبه بندی انفورماتیک قید شده در سر برگ شرکت که باید ممهور به مهر شرکت و امضای مدیر عامل باشد.
گاهی کارشناس مربوط الزام به تغییر موضوع شرکت با رویکرد انفورماتیکی طبق نمونه های موجود می نماید که درصورت الزامی بودن باید موضوع فعالیت شرکت تغییر نموده ود رسامانه اداره ثبت شرکت ها ثبت گردیده و در روزنامه رسمی آگهی گردد.
شرکتهایی که  تازه تاسیس شده باشند  یا شرکت هایی که جدیدا کارشناس خود را تغییر داده باشند  باید یک تعهد نامه مبنی بر تحویل لیست بیمه ماه های بعدی بدهند.
 یک برچسب برای ارسال مدارک فیزیکی  وجود دارد که برچسب آدرس شرکت ،باید  طبق فرم درج شده در راهنما شامل نشانی دقیق و کد پستی شرکت در آن قید گردد

 گرید و رتبه شورای عالی انفورماتیک

 راهنمای اخذ گرید ومراحل دریافت رتبه شورای عالی انفورماتیک


ثبت ­نام در سامانه الکترونیکی https://sajat.mporg.ir/


تشکیل پرونده الکترونیکی و ارسال تصویر تمام مدارک موردنیاز درخواستی طی مراحل مختلف تشکیل پرونده الکترونیکی
ارسال فیزیکی اسناد و مدارک لازم به دبیر خانه شورای عالی انفورماتیک
مراجعه به بخش تاریخچه تقاضا در پرونده الکترونیکی و رفع نواقص و ایرادهای وارد شده
اخذ  یک یا چند مورد از مراتب رتبه شورای عالی انفورماتیک متناسب با مدارک ارایه شده از طرف متقاضی


قبل از اقدام به دریافت رتبه شورای عالی انفورماتیک با مشاوران مجرب مشاور ثبت آنلاین مشورت کنید


دانلود رایگان فایل اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک از سامانه ساجات
چاپ  ایمیل