شرکت خارجی

نحوه ثبت شرکت خارجی 

شرکت خارجی چیست؟

مراحل ثبت شرکت خارجی چیست؟

مدارک لازم برای ثبت شرکت خارجی چیست؟

مجوز لازم برای ثبت شرکت خارجی کدام است؟

اقامت ایران با ثبت شرکت خارجی امکان پذیر است؟


مشاوره رایگان تلفنی و آنلاین برای ثبت شرکت خارجی با مشاور ثبت آنلاین


ثبت شعبه شرکت خارجی


ثبت شعبه شرکت خارجی در وزارت بازرگانی مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد، یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب یا نمایندگیهای شرکت های ایرانی تجویز شده باشد شرکتهای آن کشور نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.


شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع ، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه  و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شرکت خارجی در ایران اقدام نمایند.

شرایط ثبت شعبه شرکت خارجی

۱- ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی .
۲- انجام عملیات اجرایی  قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.
۳- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران .
۴- همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث.
۵- افزایش صادرات غیرنفتی جمهوری ُاسلامی ایران.
۶- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری.
۷- انجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی  که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد. از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل ،  بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره .
شعبه شرکت خارجی ،‌ واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل ،  انجام می دهد.  فعالیت شعبه شرکت خارجی در محل، تحت تام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.

مراحل ثبت شعبه شرکت خارجی

در صورتی که تقاضای ثبت شعبه ضمن تقاضای ثبت اصلی باشد باید با تعیین محل شعبه و معرفی مدیر آن یا کسی که حق امضا در شعبه دارد ، در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ، تقاضای ثبت شعبه به موجب اظهارنامه ای خواهد بود که رونویس تصدیقی  که برای ثبت شرکت اصلی در ایران داده شده و اختیارنامه ی مدیر شعبه ضمیمه ی آن گردد ،سپس مبادرت به ثبت شعبه خواهد شد.در هر حال دو آگهی تاسیس شعبه از سوابق مربوط به شعبه ،به محلی که شعبه دائر می شود فرستاده خواهد شد تا اداره یا دائره ی ثبت محل نیز همان آگهی را در روزنامه ی محلی منتشر نمایند.

مدارک ثبت شعبه شرکت خارجی

در زمان ارائه درخواست ثبت شعبه شرکت خارجی از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها در قسمت اشخاص می بایست نسبت به درج کد فراگیر ملی و سایر اطلاعات اقدام گردد. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به عنوان مدیر شعبه شرکت خارجی تعیین میگردند ب اید نسبت به ارسال تصویری از رسید اینترنتی درخواست کد فراگیر ملی که از طریق سایت سازمان امور مالیاتی قابل پیگیری و وصول بوده و متضمن شماره کد فراگیر ملی باشد ، اقدام نمایند.
درخواست کتبی شرکت اصلی خارجی
اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تائید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تائید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه رسیده باشد.
گزارش توجیهی مدیر شعبه شرکت خارجی در ایران که بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد:
اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت
تبیین دلایل و ضرورت تاسیس شعبه در ایران
تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه
برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز
نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای ادراه امور شعبه
ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ابلاغ می شود نسبت به لغو مجوز و انحلال شعبه شرکت خارجی و براساس تشریفات قانونی اقدام نماید . (موضوع ماده ۶ آئین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران)
تصویر مصدق گذرنامه و ترجمه آن در مواردی که شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده باشد.
چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به عنوان مدیر شعبه شرکت خارجی تعیین گردیده باشند ارایه مدارک و مستنداتی که جهت ثبت شرکتها ضروریست به پیوست سایر مدارک ارسال گردد.
آخرین گزارش مالی تائید شده
به موجب ماده ی ۱۸  قانون اجازه ثبت شعبه شرکت خارجی یا نمایندگی شرکتهای خارجی، پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ی ثبت اسناد باید تصدیقی برای ثبت برند خارجی در ایران به تقاضاکننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:
نام کامل شرکت
نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
تابعیت شرکت
مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا
در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است
شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند
تاریخ ثبت
امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی
اگر یک شرکت ثبت شده خارجی تمایل داشته باشد در ایران فعالیت کند، اینکار از طریق ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است امکان‌پذیر می‌باشد.
ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران
ماده ۸ آیین‌نامه قانون ثبت شرکتها مقرر می‌دارد: «هرگاه شرکت در چندین حوزه محکمه ابتدایی شعب داشته باشد، انتشارات مذکور در فوق (یعنی اعلان مربوط به ثبت شرکت) به نحوی که مقرر است در محل وقوع شعبه یا شعب علیهده به عمل می‌آید و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آنجا به ثبت رسیده است، باید سواد مصداق از تقاضانامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه یا شعب ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید.
اصولاً ثبت شعبه شرکت خارجی ممکن است در موقع ثبت خود شرکت به عمل آید، در این صورت نام شعب شرکت در تقاضانامه ثبت شرکت درج می‌گردد و شرکت و شعب آن با هم به ثبت می‌رسد. ولی ممکن است شرکت بعد از تاسیس درصدد ایجاد شعبی برآید، در این صورت برای ثبت هر شعبه، شرکت باید تقاضانامه مخصوصی به اداره ثبت شرکتها تسلیم نماید تا تاسیس شعبه شرکت در دفتر ثبت شرکتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز شرکت و یکی از روزنامه‌های محل شعبه شرکت نیز آگهی گردد.

ثبت شرکت خارجی

ثبت نمایندگی شرکت خارجی

ماده ۳ قانون ثبت شرکتها مقرر می‌دارد: «در تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد». بنابراین شرکتهای خارجی که بخواهند خود را در ایران به ثبت برسانند باید در کشور اصلی خود قانونی شناخته شده باشند و برای این منظور گرچه در قانون ثبت شرکتها تصریح نشده است که شرکت خارجی باید سندی به اداره ثبت شرکتها تسلیم نماید که قانونی بودن آن در کشور اصلی محرز شود، ارائه چنین سندی برای ثبت شرکت خارجی در ایران لازم است. این سند در کشورهایی که شرکت باید به ثبت برسد گواهی اداره ثبت محل است و در کشورهایی که بعضی از شرکتها به ثبت نمی‌رسند، گواهی دفتر ثبت تجارتی یا مقامات صلاحیتدار دیگر کشور متبوع شرکت است.
ماده ۵ قانون ثبت شرکتها مجازات عدم ثبت شرکت خارجی را که در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مبادرت به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی می‌نماید. به شرح زیر تعیین نموده است:
اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکتهای خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضاء موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند، به تقاضای مدعی‌العموم بدایت و محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و بعلاوه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد، دولت از عملیات نماینده یا مدیر شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.
ماده ۷ قانون ثبت شرکتها اضافه می‌کند: «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران یا شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود. تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیران سابق بنام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است، مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برساند.
ثبت تمامی شرکتهای خارجی در تهران در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی انجام می‌گیرد و برای ثبت شرکت خارجی تسلیم مدارک زیر به اداره ثبت شرکتها لازم است:
اظهارنامه ثبت شرکت در ۳ نسخه باید طبق ماده ۶ آیین‌نامه اجرای قانون ثبت شرکتها به فارسی نوشته شده و دارای نکات ذیل باشد:

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران

اساسنامه شرکت
گواهی ثبت شرکت خارجی
آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت
ارائه قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
کپی شناسنامه و کارت ملی ( درصورتی که نماینده شخص حقیقی باشد)
آخرین تغییرات شرکت ( در صورتی که تغییراتی در شرکت اصلی ایجاد شده باشد)
کپی مدارک ثبتی شامل روزنامه رسمی، اساسنامه، آخرین تغییرات ( در صورتی که شخصی حقوقی باشد)


مشاور ثبت آنلاین آماده مشاوره رایگان برای ثبت آنلاین شرکت است


 

چاپ  ایمیل