قوانین

 مشاورثبت آنلاین

اصول و قوانین ثبت شرکت چیست؟

مرجع قانونی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کیست؟

 دانلود رایگان قانون تجارت 

تاجر چه کسی است؟

معاملات تجاری کدامند؟

تعهدات تجار طبق قانون چیست؟

قانون چه تسهیلاتی را برای تجار در نظر گرفته است؟

مرجع قانونی زسیدگی به تخلفات تجاری کجاست؟

تفاوت تجارت شخص حقیقی با اشخاص حقوقی از منظر قانون چیست؟ 


مشاوره رایگان برای آشنایی با قانون تجارت با مشاور ثبت آنلاین


تجار و معاملات تجارتی

ماده 1 - تاجركسی است كه شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد


ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذيل است :

1 - خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتی درآن شده يانشده باشد.
2 - تصدی به حمل و نقل از راه خشكی يا آب يا هوا به هرنحوی كه باشد.
3 - هرقسم عمليات دلالی ياحق‌العمل كاری (كميسيون ) و يا عاملی و همچنين تصدی به نوع تاسيساتی كه برای انجام بعضی امور ايجاد می شود از قبيل تسهيل معاملات ملكی يا پيداكردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.
4 - تاسيس و به كار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براين كه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5 - تصدی به عمليات حراجی
6 - تصدی به هرقسم نمايشگاه های عمومی.
7 - هرقسم عمليات صرافی و بانكی
8 - معاملات برواتی اعم ازاين كه بين تاجر يا غيرتاجر باشد.
9 - عمليات بيمه بحری وغيربحری.
10 - كشتی سازی و خريد و فروش كشتی وكشتی راني داخلی يا خارجی و معاملات راجع به آنها.

 قانون تجارت

ماده 3 - معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكی ازآنها تجارتی محسوب می‌شود 

1 - كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
2 - كليه معاملاتی كه تاجر يا غيرتاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نمايد.
3 - كليه معاملاتی كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نمايد.
4 - كليه معاملات شركتهای تجارتی.
ماده 4 - معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده 5 - كليه معاملات تجار،تجارتی محسوب است مگراينكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نيست.


اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیر تجاری

 https://sherkat.ssaa.ir/


مشاورثبت آنلاین 

مشاورآنلاین ثبت شرکت 

مشاور آنلاین ثبت برند


برای آگاهی از قوانین جدید ثبتی اداره کل شرکت ها با مشاور ثبت آنلاین تماس بگیرید


ثبت شرکت

pdf

دانلود فایل PDF اصول ثبت شرکت قوانین قانون تجارت

دانلود فایل PDF اصول ثبت شرکت قوانین قانون تجارت
Size: 789.91 KB
Hits : 57
Date added: 1970-01-01

 

 

چاپ  ایمیل