معاملات فصلی

صورت معاملات فصلی


سامانه ارسال صورت معاملات

https://tax.gov.ir/action/do/show/8


نقش ماده 169 و ارسال صورت معاملات فصلی چیست؟

 نحوه تهیه و تنظیم صورت خرید و فروش های فصلی چگونه است؟ 

ویژگی‌های صورت معاملات فصلی مالیاتی چیست؟

اشخاص موظف به ارسال معاملات فصلی چه کسانی هستند؟


مشاوره رایگان برای تنظیم صورت معاملات فصلی با مشاور ثبت آنلاین


تعریف معاملات فصلی

    قانونگذار با استناد به ماده ۱۶۹ قانون مالیات که اشاره به گزارشات و یا معاملات فصلی دارد آورده است :
کلیه مودیان مالیاتی ملزم به پرداخت مالیات در پایان هر فصل می باشند.

در واقع مودیان ،  سالانه مکلف هستند که ۴ بار گزارش فصلی تهیه کنند و صورت ها و گزارشات مالی خود را بدون هیچ کم و کاستی به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند ، در غیر این صورت با جریمه مواجه خواهند شد. برای اینکه شرکت و یا سازمانی بتواند گزارشات فصلی خود را برای سازمان مالیاتی ارسال کند نیاز به کد اقتصادی دارد تا به واسطه آن کد ، بتواند گزارش معاملات فصلی خود را برای سازمان مالیاتی ارسال نماید.
صورت معاملات فصلی یکی از مهم ترین اسناد مالی شرکت ها در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. این سند به منظور ایجاد عدالت مالیاتی تعریف و در قانون مالیاتی کشور لحاظ شده است. به این منظور سازمان امور مالیاتی کشور، برای دریافت مالیات های مستقیم و ایجاد عدالت در این راه  مسئول دریافت اسنادی از مودیان مالیاتی است. بنا بر تعریف ماده 95 قانون مالیاتی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند تا در زمان انجام معاملات خرید و فروش و هر گونه کنش و واکنش مالی از صورت حساب های فروش استفاده نموده و اطلاعات صورت حساب، شماره اقتصادی و ... را در این صورت معاملات فصلی وارد نمایند.
صاحبان مشاغل و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات ها مصوب 31/04/94


 سامانه امور مالیاتی کشور به آدرس: 

 http://www.intamedia.ir/Pages/Action/ShowContent/111754


قانونگذار با عنایت به قسمت اخیر ماده (95) قانون مالیاتها مصوب31/04/94 درآیین نامه اجرائی مربوطه، نحوه گروه بندی صاحبان مشاغل، نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و سایر موارد را تعیین نموده است که جهت آگاهی هر چه بیشتر مودیان محترم به اختصار به آنها اشاره می شود.


گروه بندی صاحبان مشاغل


بموجب ماده (2) آئین نامه اجرایی ماده (95) قانون مالیاتها صاحبان مشاغل براساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند.

گروه اول
گروه دوم
گروه سوم

الف- حجم فعالیت:

شرح گروه

مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد.

    اول:

مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد .

    دوم:

مودیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند، جز گروه سوم محسوب می شوند .

    سوم:

در مواردی که صرفا ارائه خدمات باشد، 50% مبالغ تعیین شده ملاک عمل می باشد.
در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل می باشد.
مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مودی در سال قبل می باشد.
ضمنا اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت از لحاظ انجام تکالیف موضوع آیین نامه مذکور جزء مودیان گروه اول محسوب می شوند.
1- دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان);
2-صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط
3-صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر
4-صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلینیک های تخصصی
5-صاحبان مشاغل صرافی
6-فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط
همچنین مودیان مالیاتی که در هر گروه قرار می گیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت.
ذکر این نکته ضروری است که در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مودیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مودی خواهد بود.
ضمنا صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار می گیرند، می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتراقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.

اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن

 اظهار نامه مالیاتی

 

فرم اظهارنامه های مالیاتی برای صاحبان مشاغل گروههای مختلف معمولا اطلاعات هویتی اشخاص مذکور را شامل می شود که از جمله می توان به اطلاعات هویتی و مکانی، مجوزهای فعالیت اقتصادی، درآمد مشمول مالیات، معافیتهای قانونی، موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره، صورت حساب سود و زیان ترازنامه، واردات و صادرات کالا و خدمات، اطلاعات شرکاء، اطلاعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی، صورت درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط) اطلاعات اموال و دارائی ها مربوط به فعالیت شغل خلاصه درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالاو خدمات و هزینه های مربوط)

3-تسلیم اظهارنامه

بموجب ماده (4) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیاتها صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (بصورت انفرادی یا مشارکت) تا پایان خردادماه سال بعد بصورت الکترونیکی از طریق درگاههای الکترونیکی سازمان (www.tax.gov.ir) تسلیم نمایند. همچنین سازمان می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیرالکترونیکی را بپذیرد. گفتنی است مودیان می توانند بموجب ماده (178) قانون مالیاتها اظهارنامه های خویش را از طریق پست، به ادارات امور مالیاتی تسلیم نمایند.

4-مشخصات دفاتر

انواع دفاتر بموجب آیین نامه مذکور بقرار ذیل قابل طبقه بندی می باشند.
1-دفتر روزنامه
2-دفترکل
3-دفتر روزنامه و کل مشترک
4-دفتر معین
5-سایر دفاتر

5-تکالیف صاحبان مشاغل در خصوص نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک

بموجب ماده (6) آیین نامه مذکور وظایف صاحبان مشاغل از لحاظ نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک برای گروههای مختلف، متفاوت بوده که در ذیل بدانها اشاره می گردد.
الف- صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر می باشند:
1-رویدادهای مالی باید براساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.
2-مودیانی که دفاتر دستی نگهداری می نمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می باشند.
3-مودیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی (نرم افزار) جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نرم افزارهای مورد قبول که دارای ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند. سازمان موظف است ویژگی ها، معیارها و ضوابط که نرم افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند.
1-3- استفاده از نرم افزارهای قبلی تا مدت سه سال از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون (1395/1/1) مجاز خواهد بود. استفاده از نرم افزارهای مذکور بعد از مهلت فوق الذکر منوط به مطابقت آن با ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان است.
مودیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم افزار مورد استفاده با ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان، حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند.
در اجرای این بند، سازمان می تواند به منظور بررسی انجام وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی استفاده نماید.
4-نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.
5-اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذیربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد.
6-نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) در دفاتر دستی ممنوع است.
7-دفاتر و اسناد حسابداری می بایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد.
8-در مواردی که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مودی خارج شود صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تأخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
9-تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود.
10-اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری مورد عمل ،خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن حسابها) ودر غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند.
11-ثبت دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است.
12-ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می شود.
13-مودیان مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک بصورت ماشینی، اطلاعات باید به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال یا دریافت شده، نگهداری شود.
پ- صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم مربوطه تنظیم نمایند.
ب– صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را به شرح فرم مربوطه تنظیم نمایند.
ت‌- مودیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) ثبت و نگهداری می نمایند (به استثنای مودیان گروه اول)، نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است.
همچنین بموجب ماده (7) آیین نامه ماده (95) قانون مالیاتها صاحبان مشاغلی که نسبت به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) اقدام می نمایند در صورت رعایت آیین نامه اجرائی موضوع تبصره (2) ماده (169) قانون مالیاتها در نگهداری و ارائه اطلاعات مربوط، تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع آیین نامه مذکور نخواهد داشت.

6-صورتحساب فروش و نحوه صدور ارائه آن

صاحبان مشاغل بموجب ماده (8) آیین نامه اجرایی باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا دوم حسب مورد بشرح زیر صادر و نگهداری نمایند.
1- صورتحساب نوع اول باید دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی حسب مورد، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.
تبصره: در صورت فروش به مصرف کننده نهایی درج مشخصات خریدار از نظر این آیین نامه الزامی نمی باشد.
2- صورتحساب نوع دوم که صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوف فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر می شود باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.
در مورد بندهای 1 و 2 فوق تا زمانی که شماره اقتصادی صادر نشده است درج شماره یا شناسه ملی در صورتحساب الزامی است.

7-سایر مقررات

صاحبان مشاغل علاوه بر موارد فوق نکات ذیل را نیز می بایست رعایت نمایند.
تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی حسب مورد مجاز نخواهد بود. (ماده 9)
هر یک از دفاتر مزبور می تواند به صورت ماشینی (مکانیزه الکترونیکی) و دستی نگهداری شود و مودیانی که از هر یک از روش های فوق استفاده می نمایند مکلف به رعایت الزامات مربوط طبق این آیین نامه در هر یک از روش های مذکور حسب مورد می باشند. (ماده 10)
سازمان می تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مودی ذیربط حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری به صورت ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) مکلف نماید. (ماده 11)
اشخاصی که دفاتر واسناد حسابداری خود را به صورت ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) نگهداری می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی مأموران مالیاتی ذیربط، هنگام رسیدگی و ضمن ارائه دستورالعمل نحوه کار با نرم افزار مالی و حسابداری مربوط، رمز دسترسی لازم به اطلاعات نرم افزار را ارائه نمایند، در غیر اینصورت در حکم عدم تسلیم دفاتر خواهد بود. (ماده 12)
مودیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) استفاده می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط، اطلاعات مورد نیاز برای رسیدگی را در لوح فشرده، به ماموران یادشده ارائه نمایند. (ماده 13)
مودیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری دستی استفاده می نمایند مکلف اند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط دفاتر و اسناد و مدارک را برای رسیدگی به ماموران مالیاتی یادشده ارائه نمایند. (ماده 14)
8-نحوه ارائه اسناد و مدارک
صاحبان مشاغل می بایست بموجب ماده (15) آیین نامه مذکور دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک را حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست به اداره امور مالیاتی تحویل و توسط اداره مذکور صورت مجلس گردد.   

 اشخاص موظف به ارسال معاملات فصلی:

در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ، دو گروه مشاغل بند الف و ب  موظف به ارسال صورت معاملات فصلی هستند:
مشاغل بند الف: افرادی هستند که طبق قانون باید معاملات خود را در دفتر روزنامه و دفتر کل ثبت کنند.
مشاغل بند ب:  سازمان ها ، شرکت ها و افرادی هستند که موظف هستند ، معاملات خود را در دفتر درآمد و هزینه ثبت کرده و گزارشات کامل آن را داشته باشند.
مشاغل بند الف طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم
    افرادی که کارت بازرگانی دارند
    وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا
    افرادی که صاحب کارخانه و شرکت های تولیدی هستند
    افرادی که به واسطه انجام فعالیت تولیدی جواز و پروانه کسب دارند
    افرادی که امتیاز بهره برداری از معادن را کسب کرده اند
    شرکت های حسابداری و حسابرسی و خدماتی
    بیمارستان ها ، زایشگاهها ، درمانگاهها و آسایشگاه ها
    مدارس و مراکز آموزش
مشاغل بند ب ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم
    صاحبان گارگاه صنعتی
    مشاوران و وکلای دادگستری
    مشاغل واسطه گر و دلال
    طلا و جواهر فروشان
    خریداران و فروشندگان آهن

نحوه ارسال گزارشات معاملات فصلی

سه روش برای ارائه گزارش و معاملات فصلی از سوی امور مالیاتی کشور ارائه شده که مودیان می توانند ازهر کدام از این سه روش را برای گزارشات خود استفاده نمایند.

    ارسال CD (لوح فشرده)
    روش آنلاین (برخط)
    روش آفلاین ( غیر برخط)

ارسال CD (لوح فشرده)

مودیان مالیاتی باید اطلاعات مربوط به  خرید و فروش خود را با توجه به فرمت های مشخص شده از سوی سازمان مالیاتی بر روی لوح فشرده ثبت و به امور مالیاتی ارسال کنند.

  روش آنلاین (برخط)

مودیان مالیاتی با ثبت نام در سامانه مالیاتی ، یک نام کاربری و رمز عبور دریافت می کنند ، که با در اختیار داشتن نام کاربری و رمز ورود ، می توانند وارد سامانه شده و گزارش فصلی خود را وارد نموده و ثبت نهایی کنند. در این روش برای پیگیری و یااصلاح اطلاعات ثبت شده ، حتما باید کد پیگیری دریافت شود.

روش آفلاین ( غیر برخط)

مودیان مالیاتی با استفاده از نرم افزار های حسابداری موجود ، اطلاعات مالی خود را ذخیره و از طریق سایت سامانه مالیاتی کشور ،  گزارش فصلی خود را در آن ثبت می کنند. برای ورود اطلاعات ابتدا باید در سامانه مالیاتی ثبت نام و نام کاربری و رمز عبور را دریافت نمایند تا بتوانند وارد سامانه شده  و اطلاعات خود را ثبت کنند ، در این روش نیز برای پیگیری و یااصلاح اطلاعات ثبت شده ، باید کد پیگیری دریافت شود.
جریمه عدم ارسال صورت معاملات فصلی
 قانونگذار در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در خصوص جریمه عدم ارسال صورت معاملات فصلی آورده است:
    این تخلف و همچنین عدم ارسال کد اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی شخص دیگر و همچنین دادن کد اقتصادی خود به یک نفر دیگر جریمه ای معادل ۱۰ درصد مبلغ معامله انجام شده در بر خواهد داشت.
ارسال دیرهنگام و بعد از مهلت مدارک نیز موجب می شود، یک درصد معامله ای که مدراک آن دیر ارسال شده مشمول جریمه شود.


مشاوره رایگان تلفنی و آنلاین با مشاوران مجرب مشاور ثبت آنلایندانلود رایگان فایل PDF مبانی و دستوالعمل ماده 69

مبانی و دستورالعمل 169

pdf

دانلود فایل PDF موارد عدم شمول دستور العمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم169

دانلود فایل PDF موارد عدم شمول دستور العمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
Size: 54.74 KB
Hits : 36
Date added: 1970-01-01
pdf

دانلود فایل PDF آشنایی با مبانی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن

دانلود فایل PDF آشنایی با مبانی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن
Size: 740.43 KB
Hits : 39
Date added: 1970-01-01

چاپ  ایمیل